ຈົດໝາຍຂ່າວ ສະບັບທີ 1, ສະບັບທີ 2, ສະບັບທີ 3, ສະບັບທີ 4, ສະບັບທີ 5

ຈົດໝາຍຂ່າວ ສະບັບທີ 1: ປະມານ ປີ 2005

ຈົດໝາຍຂ່າວ ສະບັບທີ 1 ສະບັບເຕັມເປັນ PDF

ຈົດໝາຍຂ່າວ ສະບັບທີ 2: ເດືອນມີຖຸນາ ປີ 2006

ຈົດໝາຍຂ່າວ ສະບັບທີ 2 ສະບັບເຕັມເປັນ PDF

ຈົດໝາຍຂ່າວ ສະບັບທີ 3: ເດືອນມີນາ ປີ 2007

ຈົດໝາຍຂ່າວ ສະບັບທີ 3 ສະບັບເຕັມເປັນ PDF

ຈົດໝາຍຂ່າວ ສະບັບທີ 4: ເດືອນມີນາ ປີ 2008

ຈົດໝາຍຂ່າວ ສະບັບທີ 4 ສະບັບເຕັມເປັນ PDF

ຈົດໝາຍຂ່າວ ສະບັບທີ 5: ປີ 2009

ຈົດໝາຍຂ່າວ ສະບັບທີ 5 ສະບັບເຕັມເປັນ PDF

ຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

ງານພົບປະ ປະຈໍາປີ 2024

ຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

ງານລ້ຽງ JAOL 20 ປີ