ລາຍຊື່ ແລະ ເອກະສານຂໍ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງ ຄະນະບໍລິຫານງານ ສະມາຄົມອະດີດນັກສຶກສາລາວຈາກປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ຊຸດທີ I, ຊຸດທີ II, ຊຸດທີ III, ຊຸດທີ IV, ຊຸດທີ V, ຊຸດທີ VI, ຊຸດທີ VII, ຊຸດທີ VII ເພີ່ມຕື່ມ, ຊຸດທີ VIII (ຊຸດປະຈຸບັນ):

ຄະນະບໍລິຫານງານ JAOL ຊຸດທີ I: ປີ 2003 - 2007

ຂໍ້ຕົກລົງ ເລກທີ 26/ສມລ-ຍ, ລົງວັນທີ 30/05/2003. (ຂໍ້ຕົກລົງເປັນ PDF)

ຄະນະບໍລິຫານງານ JAOL ຊຸດທີ I

ຄະນະບໍລິຫານງານ JAOL ຊຸດທີ II: ປີ 2007 - 2009

ຂໍ້ຕົກລົງ ເລກທີ 04/ສມລ-ຍ, ລົງວັນທີ 15/05/2007. (ຂໍ້ຕົກລົງເປັນ PDF)

ຄະນະບໍລິຫານງານ JAOL ຊຸດທີ II

ຄະນະບໍລິຫານງານ JAOL ຊຸດທີ III: ປີ 2009 - 2011

ຂໍ້ຕົກລົງ ເລກທີ 01/ສມລ-ຍ, ລົງວັນທີ 08/04/2009. (ຂໍ້ຕົກລົງເປັນ PDF)

ຄະນະບໍລິຫານງານ JAOL ຊຸດທີ III

ຄະນະບໍລິຫານງານ JAOL ຊຸດທີ IV: ປີ 2011 - 2015

ຂໍ້ຕົກລົງ ເລກທີ 12/ສມລ-ຍ, ລົງວັນທີ: 06/04/2011. (ຂໍ້ຕົກລົງເປັນ PDF)

ຄະນະບໍລິຫານງານ JAOL ຊຸດທີ IV

ຄະນະບໍລິຫານງານ JAOL ຊຸດທີ V: ປີ 2015 - 2017

ຂໍ້ຕົກລົງ ເລກທີ 03/ສມລ-ຍ, ລົງວັນທີ: 12/03/2015. (ຂໍ້ຕົກລົງເປັນ PDF)

ຄະນະບໍລິຫານງານ JAOL ຊຸດທີ V

ຄະນະບໍລິຫານງານ JAOL ຊຸດທີ VI: ປີ 2017 - 2020

ຂໍ້ຕົກລົງ ເລກທີ 04/ສມລ-ຍ, ລົງວັນທີ: 23/03/2017. (ຂໍ້ຕົກລົງເປັນ PDF)

ຄະນະບໍລິຫານງານ JAOL ຊຸດທີ VI

ຄະນະບໍລິຫານງານ JAOL ຊຸດທີ VII: ປີ 2020 - 2022

ຂໍ້ຕົກລົງ ເລກທີ 03/ສມລ-ຍ, ລົງວັນທີ: 25/06/2020. (ຂໍ້ຕົກລົງເປັນ PDF)

ຄະນະບໍລິຫານງານ JAOL ຊຸດທີ VII

ຄະນະບໍລິຫານງານ JAOL ຊຸດທີ VII ເພີ່ມຕື່ມ: ປີ 2022 - 2024

ຂໍ້ຕົກລົງ ເລກທີ 04/ສມລ-ຍ, ລົງວັນທີ: 22/12/2022. (ຂໍ້ຕົກລົງເປັນ PDF)

ຄະນະບໍລິຫານງານ JAOL ຊຸດທີ VII ເພີ່ມຕື່ມ

ຄະນະບໍລິຫານງານ JAOL ຊຸດທີ VIII: ວັນທີ 10 ເດືອນພຶດສະພາ ປີ 2024 - ປະຈຸບັນ

ຂໍ້ຕົກລົງ ເລກທີ 11/ສມລ.ຍ, ລົງວັນທີ: 10/05/2024. (ຂໍ້ຕົກລົງເປັນ PDF)

ຄະນະບໍລິຫານງານ JAOL ຊຸດທີ VIII (ຊຸດປະຈຸບັນ)

ຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

ງານພົບປະ ປະຈໍາປີ 2024

ຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

ງານລ້ຽງ JAOL 20 ປີ