Exchange Program

Japan Alumni of Laos Exchange Program

ໂຄງການທັດສະນະສຶກສາ ແລະ ແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ

(Home stay) ຂອງສະມາຄົມອະດີດນັກສຶກສາລາວຈາກຍີ່ປຸ່ນ

 

ສະມາຄົມອະດີດນັກສືກສາລາວຈາກຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້່ຮັບທຶນຈາກລັດທະບານຍີ່ປຸ່ນ ເພື່ອສົ່ງນັກຮຽນເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການທັດສະນະສຶກສາ ແລະ ແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ ຢູ່ໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ໃນໄລຍະຜ່ານມາມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *