about JAOL events job and scholarship discussion about Laos about Japan links

ໜ້າທຳອິດ>ການແຕ່ງຕັ້ງ ປະທານ ແລະຮອງປະທານຄະນະບໍລິຫານງານ ສະມາຄົມອະດີດນັກສຶກສາລາວຈາກຍີ່ປຸ່ນ ຊຸດທີ 4

ການແຕ່ງຕັ້ງ ປະທານ ແລະຮອງປະທານຄະນະບໍລິຫານງານ ສະມາຄົມອະດີດນັກສຶກສາລາວຈາກຍີ່ປຸ່ນ ຊຸດທີ 4


picture of approval
ອີງຕາມການສະເໜີຂອງ ສະມາຄົມອະດີດນັກສຶກສາລາວຈາກຍີ່ປຸ່ນ ກ່ຽວກັບການສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງ ຄະນະ ສະມາຄົມອະດີດ ນັກສຶກສາລາວຈາກຍີ່ປຸ່ນ, ປະທານສະມາຄົມມິດຕະພາບ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ສູນກາງ ຈິງໄດ້ອອກ ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງປະທານ ສະມາຄົມ ມິດຕະພາບ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງ ຄະນະສະມາຄົມອະດີດນັກສຶກສາລາວຈາກຍີ່ປຸ່ນ ຊຸດທີ່ IV, ເລກທີ່ 12/ສມລ-ຍ ລົງວັນທີ່ 6/4/2011, ໂດຍການເຊັນ ແລະປະທັບກ້າ ຈາກ ພະນະທ່ານ ດຣ ປອນເມກ ດາລາລອຍ ປະທານສະມາຄົມ ມິດຕະພາບລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ.

ຄະນະສະມາຄົມອະດີດນັກສຶກສາລາວຈາກຍີ່ປຸ່ນ ຊຸດທີ່ IV :
1. ປະທານ JAOL ຊຸດທີ່ 4 : ທ່ານ ຈັນຊະນະ ສີຈັນທອງທິບ
2. ຮອງປະທານ JAOL ຊຸດທີ່ 4 : ທ່ານ ກົງແກ້ວ ພາມາວັນ
3. ຮອງປະທານ JAOL ຊຸດທີ່ 4 : ທ່ານນາງ ປາລິມາ ເພັດສິລິແສງ
4. ທີ່ປຶກສາ : ທ່ານ ຄໍາມ່ວນ ຊົມສີຫາປັນຍາ
5. ທີ່ປຶກສາ : ທ່ານ ດຣ. ພອນແກ້ວ ຈັນທະມາລີ
6. ທີ່ປຶກສາ : ທ່ານ ປັນຍາ ຈັນທະວົງ
ກັບຄືນຂື້ນເທີງ

Copyright (c) . Japan Alumni of Laos (JAOL). All rights reserved.