ກ່ຽວກັບ ASJA

Japan Alumni of Laos ກ່ຽວກັບ ASJA
  1. ASJA ແມ່ນຫຍັງ?

Asia Japan Alumni (ASJA) International ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນວັນທີ 1 ເມສາ ປີ 2000, ໂດຍການສະໜັບສະໜຸນ ຈາກກະຊວງການຕ່າງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ. ເປັນໂປແກມທີ່ມີເປົ້າໝາຍເພື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອບັນດານັກຮຽນນານາຊາດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ອາຊຽນ.

ສົ່ງເສີມຄວາມເຂົ້າໃຈເຊິ່ງກັນແລະກັນ ແລະ ສ້າງເຄືອຂ່າຍ ຂອງບັນດານັກສຶກສາຈາກ ບັນດາປະເທດ ອາຊີ-ປາຊີຟິກ ທີ່ຮຽນຈົບຈາກຍີ່ປຸ່ນ, ດ້ວຍການສ້າງໂຄງການຕ່າງໆ ເພື່ອສົ່ງເສີມ ສາຍພົວພັນມິດຕະພາບ ໂດຍຜ່ານກິດຈະກຳແລກປ່ຽນ ວິທະຍາສາດ ແລະ ວັດທະນະທຳ.

ASJA International

1. ໃຫ້ທຶນການສຶກສາ, ສະໜັບສະໜຸນກິດຈະກຳແລກປ່ຽນ ແລະ ສະໜອງໂອກາດໃຫ້ມີການແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນ.

2. ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນໃຫ້ແກ່ບັນດາກິດຈະກຳຂອງບັນດາປະເທດທີ່ເປັນສະມາຊິກ ASCOJA

ASJA ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜຸນການເຮັດກິດຈະກໍາທຸກຢ່າງ ຈາກ ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ

c/o Tokyo Japanese Language Center, 3-22-7 Kita-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 169-0074, Japan.

ເພື່ອຫັດແໜ້ນສາຍພົວພັນ ແລະ ສົ່ງເສີມກິດຈະກຳ ແລກປ່ຽນ ວິທະຍາສາດ ແລະ ວັດທະນະທຳ, ASJA ແມ່ນເໜັ້ນໃສ່ການຮ່ວມມືກັບ ສະພາສະມາຄົມອະດີດນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບຈາກປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ໃນບັນດາປະເທດອາຽນ (ASCOJA) ແລະ ສະຖາບັນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: http://www.asja.gr.jp/E/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *