ກ່ຽວກັບ ASCOJA

Japan Alumni of Laos ກ່ຽວກັບ ASCOJA
  1. ASCOJA ແມ່ນຫຍັງ?

ໃນປີ 1974 ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຍີ່ປຸ່ນໄດ້ລິເລີ່ມ ຈັດກອງປະຊຸມ “Reunion of Former Students in Japan from Southeast Asia Countries” ຕາມຄຳແນະນຳຂອງທ່ານ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ທ່ານ Takeo Fukuda (ຜູ້ທີ່ພາຍຫລັງ ໄດ້ກາຍເປັນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນ). ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນັ້ນ ໄດ້ກາຍເປັນແກນຫຼັງໃນການຜັກດັນໃຫ້ເກີດມີ ASEAN Council of Japan Alumni (ASCOJA) ໃນເດືອນ ມີຖຸນາ ປີ 1977 ເພື່ອເປັນການ ສົ່ງເສີມການແລກປ່ຽນ ລະຫວ່າງບັນດາສະມາຄົມອະດີດນັກສຶກສາ ທີ່ຮຽນຈົບມາຈາກຍີປຸ່ນ ຂອງບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ. ມາຮອດປະຈຸບັນ ກໍມີສະມາຊິກຂອງ ASCOJA ທັງໝົດ 10 ປະເທດ ລວມມີ: ອິນໂດເນເຊຍ, ມາເລເຊຍ, ຟີລິບປິນ, ສິງກະໂປ, ໄທ, ບຣູເນ, ມ້ຽນມ້າ, ກຳປູເຈຍ, ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວເປັນປະເທດສຸດທ້າຍທີ່ໄດ້ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງ ASCOJA ໃນເດືອນ ກຸມພາ ປີ 2012 ທີ່ກອງປະຊຸມ ASCOJA ຄັ້ງທີ 19 ທີ່ ບາງກອກ, ປະເເທດໄທ.

  1. ເປັນຈຸດໃຈກາງ ໃຫ້ແກ່ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ປະສົບການ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຂອງບັນດາປະເທດທີ່ເປັນສະມາຊິກ ໃນທຸກໆດ້ານ.
  2. ເພື່ອເປັນບ່ອນຮັບຮອງເອົາບັນດາໂຄງການທີ່ດີ ທີ່ໄດ້ອອກແບບມາເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ມີການຫັດແໜ້ນສາຍພົວພັນລະຫວ່າງ ບັນດາສະມາຊິກ ເພື່ອການພັດທະນາຂອງຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນທາງວັດທະນະທຳ ແລະ ວັດຖຸປະສົງຂອງແຕ່ລະສະມາຊິກ
  3. ເປັນບ່ອນປະສານງານໃຫ້ກັບບັນດາໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກຳ ລະຫວ່າງບັນດາສະມາຊິກທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນສະມາຄົມ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສຳເລັດຂອງການດຳເນີນງານ
  4. ເພື່ອລິເລີ່ມສາຍພົວພັນໃຫ້ແກ່ ບັນດາທຸລະກຳທີ່ກຳລັງມີຢູ່, ສ່ຽວຊານ, ສັງຄົມ ແລະ ອົງກອນປະຊາສັງຄົມ ຂອງແຕ່ລະປະເທດ ແລະ ລະຫວ່າງບັນດາສະມາຊິກໃນນາມເປັນເພື່ອນບ້ານ
  5. ເພື່ອມຸ້ງໝັ້ນສູ່ການສົ່ງເສີມມິດຕະພາບ ແລະ ຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ ໃນພູມມິພາກ ອາຊຽນ ໃນການຮ່ວມມືຢ່າງໃກ້ຊິດກັບບັນດາປະເທດເພື່ອນບ້ານ ແລະ ໝູ່ສະມາຊິກສະມາຄົມ
  6. ເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ເກີດການຮຽນຮູ້ ວັດທະນະທຳຢ່າງໃກ້ສິດ ທີ່ສົ່ງເສີມການປະຖົມນິເທດຂອງ ອາຊຽນ ໃນດ້ານການສຶກສາຂອງເຍົາວະຊົນອາຊຽນ

ສະມາຊິກຂອງ ASCOJA ຈະພັດປ່ຽນກັນທຸກໆ ສອງປີ ເພື່ອເປັນກອງເລຂາໃຫ້ກັບ ASCOJA, ເຊິ່ງ ກອງເລຂາ ມີໜ້າທີ່:

  1. ປະສານງານ ລະຫວ່າງບັນດາສະມາຊິກດ້ວຍກັນ ແລະ ກັບ ASJA International ເພື່ອນຳສະເໜີ ຫຼື/ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ກິດຈະກໍາຕ່າງໆໃຫ້ສຳເລັດ.
  2. ຈັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ແລະ ງານລ້ຽງຮັບຮອງ ເພື່ອໃຫ້ສະມາຊິກທັງໝົດ ລວມທັງ ASJA International ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ທຸກໆ ສອງປີ, ໂດຍໃນໃນງານລ້ຽງຮັບຮອງ ຈະມີການມອບໜ້າທີ່ໃຫ້ກັບ ປະເທດອື່ນ ຜູ້ທີ່ຈະມາເປັນ ກອງເລຂາໃນສອງປີຕໍ່ໄປ.
  3. ຈັດກອງປະຊຸມວິສາມັນຂຶ້ນຕາມສະພາບຄວາມຕ້ອງການໃນແຕ່ລະວາລະ

ຂໍ້ມູນຈາກ: http://www.ascoja.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *