Japan Alumni of Laos Activity ປະກາດລາຍຊື່ນ້ອງນັກຮຽນສະໝັກສອບຄັດເລືອກໂຄງການ NIYE 2017

ປະກາດລາຍຊື່ນ້ອງນັກຮຽນສະໝັກສອບຄັດເລືອກໂຄງການ NIYE 2017ເຖິງ: ນ້ອງນັກຮຽນຜູ້ສະໝັກສອບເສັງຄັດເລືອກໂຄງການ NIYE 2017

ເລື່ອງ: ປະກາດລາຍຊື່ຜູ້ມີສິດສອບເສັງຄັດເລືອກ, ວັນເວລາ ແລະ ສະຖານທີ່ສອບເສັງ

ສະບາຍດີນ້ອງໆຜູ້ສະໝັກທຸກໆຄົນ ທາງ JAOL ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຈັດການສອບເສັງຄັດເລືອກໂຄງການ NIYE 2017 ດັ່ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:

ວັນເສົາ ທີ່ 12/08/2017 ທີ່ໂຮງຮຽນປະຖົມ ຮາກແກ້ວ

8.00 ~ 8.30 : ເປີດຫ້ອງໃຫ້ຜູ້ສະຫມັກ ແລະ ຜູ້ປົກຄອງເຂົ້ານັ່ງລໍຖ້າ
8.30 ~ 9.30 : ປະຖົມນິເທດ (ຄວາມເປັນມາຂອງ NIYE, ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງລາວ, program ຂອງ NIYE 2017, ປະສົບການຂອງນ້ອງໆປີຜ່ານມາ ແລະ ຖາມ/ຕອບ, ແຜນການຄັດເລືອກຂອງປີນີ້ ແລະ ກົດລະບຽບການເສັງຂຽນ)
9.30 ~ 10.00 : ພັກຜ່ອນ ແລະ ລົງຖະບຽນເຂົ້າຫ້ອງເສັງ
10.00 ~ 11.30: ເສັງພາກຂຽນ

ແຜນທີ່ໂຮງຮຽນຮາກແກ້ວ:

ດາວໂຫຼດລາຍຊື່ຜູ້ສະໝັກ:

Apply4NIYE2017

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ: 

Tel: 030-5746-744 , 020-5909-9789

Email: niye2017@jaol.org