NIYE2017LEADER

ໂຄງການ ທັດສະນະສຶກສາ ແລະ ແລກປ່ຽນວັດທະນະທໍາ
NIYE Junior Program 2017

ສະມາຄົມອະດີດນັກສຶກສາລາວຈາກຍີ່ປຸ່ນ (JAOL) ຂໍແຈ້ງເຖິງສະມາຊິກທຸກທ່ານຊາບວ່າ
ພວກເຮົາຕ້ອງການຜູ້ນໍາພາຄະນະຈໍານວນ 1 ຄົນ ເພື່ອນํາພານັກຮຽນລາວໄປທັດສະນະສຶກສາຢູ່ຍີ່ປຸ່ນໃນໄລຍະວັນທີ 20-28
ພະຈິກ 2017 ໂດຍບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆ. ດັ່ງມີລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:

ມາດຕະຖານ ແລະ ເງື່ອນໄຂຜູ້ນໍາພາ:
– ເປັນສະມາຊິກຂອງສະມາຄົມອະດີດນັກສຶກສາລາວ ຈາກຍີ່ປຸ່ນ
– ສາມາດສື່ສານ ອ່ານ, ຂຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ພາສາອັງກິດ ໄດ້ ໃນລະດັບດີ.
– ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ, ສຸຂຸມ, ຮອບຄອບ, ອາລົມດີ, ມີຄວາມເປັນຜູ້ນໍາ ແລະ
ມີຄວາມມັກໃນການເຮັດກິດຈະກໍາຮ່ວມກັບນັກຮຽນ.
– ມີຄວາມສົນໃຈ ໃນການນໍາພາ ນັກຮຽນຈາກປະເທດລາວ ເພື່ອໄປແລກປ່ຽນ ແລະ ຮຽນຮູ້ວັດທະນະທໍາຂອງຍີ່ປຸ່ນ
ທັງມີຄວາມສາມາດ ໃນການສ້າງຄວາມຮັກແພງ ສາມັກຄີ ພາຍໃນ ແລະ ການສ້າງສາຍສໍາພັນ
ມິດຕະພາບກັບປະເທດເຈົ້າພາບ ແລະ ບັນດາປະເທດອາຊຽນອື່ນໆທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ
– ມີຄວາມສາມາດ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາສະເພາະໜ້າ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ໃນໜ້າທີ່ ທີ່ຖືກມອບໝາຍ.
– ສາມາດນໍາພາ ນັກຮຽນເຂົ້າຮ່ວມການຝາກຊ້ອມ ແລະ ກະກຽມ ກ່ອນອອກເດີນທາງໄປປະເທດ ຢີ່ປ່ຽນ.
– ສາມາດຂໍລາພັກວຽກໄດ້ ໃນໄລຍະເວລາດັ່ງກ່າວ ແລະ ຖ້າຈຳເປັນ ຕ້ອງມີການເຊັນຢັ້ງຢຶນຈາກບ່ອນເຮັດວຽກ
ເປັນລາຍລັກອັກສອນຄັກແນ່.
– ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ຊ່ວຍວຽກກິດຈະກໍາຕ່າງໆຂອງສະມາຄົມອະດີດນັກສຶກສາລາວຈາກຍີ່ປຸ່ນ
ລາຍລະອຽດ ແລະ ຂັ້ນຕອນຂອງການສະໝັກ:
– ດາວໂຫລດແບບຟອມໄດ້ ທີ່ເວັບໄຊ ຂອງສະມາຄົມ ອາດີດນັກສຶກສາລາວ ຈາກຍີ່ປຸ່ນທີ່:ApplicationformNIYE2017forLeader
– ວັນປິດຮັບສະໝັກ ການສົ່ງແບບຟອມ: 20 ກໍລະກົດ 2017 ( ວັນພະຫັດ ) ກ່ອນເວລາ 16:00. ສາມາດສົ່ງທາງອີ
ເມວ. info@jaol.org
ຈະແຈ້ງຜົນການຄັດເລືອກໃຫ້ຊາບພາຍຫຼັງວັນປິດຮັບສະໝັກ ແລະ ຈະມິການສໍາພາດ ໃນວັນທີ 22 ກໍລະກົດ 2017
(ວັນເສົາ) ທີ່ຫ້ອງການຂອງສະມາຄົມ

ສົ່ງແບບຟອມສະໝັກໄດ້ທີ່:

ຫ້ອງການສະມາຄົມອະດີດນັກສຶກສາລາວ ຈາກຍີ່ປຸ່ນ
ຊັ້ນ 2, ຕຶກສະໂມສອນເຕັນນິສເຈົ້າອານຸວົງ, ຖະໜົນໜໍ່ແກ້ວກຸມມານ, ບ້ານອານຸ, ເມືອງຈັນທະບຸລີ,
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ:

ຫ້ອງການສະມາຄົມອະດີດນັກສຶກສາລາວ ຈາກຍີ່ປຸ່ນ ໂທ: 030-5746744; 020 59099 789 (ລັດສະໝີ)
E-mail: info@jaol.org