NIYE2017ປະກາດຮັບສະໝັກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໂຄງການແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ
NIYE Junior Program ປະຈຳປີ 2017 ທີ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ

                                                                  Poster by: ທ. ພູວິດ ພັນທະວົງ

ເຖິງ: ນັກຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ແລະ ມັດທະຍົມຕອນປາຍ ທົ່ວປະເທດລາວ
ເລື່ອງ: ເປີດຮັບສະໝັກນັກຮຽນເພື່ອເປັນຕົວແທນຈາກປະເທດລາວເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸນ (NIYE 2017)
– ອີງຕາມການເຊື້ອເຊີນຂອງຫົວໜ້າໂຄງການ NIYE 2017 ຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ
ສະມາຄົມອະດີດນັກສຶກສາລາວຈາກຍີ່ປຸ່ນ (ສອລຍ) ຂໍເຊີນນ້ອງນັກຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນ ແລະ ມັດທະຍົມ
ຕອນປາຍ ທົ່ວປະເທດລາວ ເຂົ້າຮ່ວມການສອບເສັງຄັດເລືອກເພື່ອເປັນຕົວແທນຈາກ ປະເທດລາວ ຈຳນວນ
6 ຄົນ ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການທັດສະນະສຶກສາ ແລະ ແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ ຢູ່ທີ່ປະເທດຍີ່ປຸໍນ ພາຍໃຕ້
ໂຄງການ N.I.Y.E (National Institute for Youth Education) ໃນຊ່ວງວັນທີ 20 – 28 ພະຈິກ 2017
ເຊີ່ງໂຄງການຈະຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເດີນທາງ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດໃນການເຂົ້າຮ່ວມ
ກິດຈະກຳທັງໝົດ ໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ. ການຄັດເລືອກຈະມີເງື່ອນໄຂ ແລະ ຂັ້ນຕອນດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ດາວໂຫຼດລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມ: NIYE 2017 Application Guideline

ດາວໂຫຼດແບບຟອມສະໝັກ:NIYE 2017 Student Application Form