Japan Alumni of Laos Activity ເຊີນເຂ ົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນແຜນທຸລະກິດທີ່ສະຖາບັນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ

ເຊີນເຂ ົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນແຜນທຸລະກິດທີ່ສະຖາບັນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ

ຂ່າວດີ!!! ໄປທ່ຽວຍີ່ປຸ່ນຟຣີ 2 ອາທິດ ສຳລັບຜູ້ທີ່ມັກວາງແຜນທຸລະກິດ. ເຊີ່ງລາຍລະອຽດແມ່ນມີດັ່ງລຸ່ມນີ້: