Month: October 2016

ປະກາດລາຍຊື່ຜູ້ຜ່ານການຄັດເລືອກເຂົ້າຮອບ 2 ຄົນສຸດທ້າຍໃນໂຄງການ TYCA 2017

ປະກາດລາຍຊື່ຜູ້ຜ່ານການຄັດເລືອກເຂົ້າຮອບ 2 ສຸດທ້າຍເຂົ້າຮ່ວມ

ປະກາດລາຍຊື່ຜູ້ຜ່ານເຂົ້າຮອບການສອບເສັງສຳພາດ TOSHIBA Youth Club Asia 2017

ປະກາດລາຍຊື່ຜູ້ຜ່ານເຂົ້າຮອບການສອບເສັງສຳພາດ ຈຳນວນ 21 ນ້ອງ ໃນໂຄງການ TOSHIBA Youth Club Asia 2017 list-of-interview-tyca-students