Month: July 2016

ປະກາດຮັບສະໝັກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ CCE 2016

ປະກາດຮັບສະໝັກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ, ກອງປະຊຸມສາກົນເດັກນ້ອຍ ແລະ ການໄປ Homestay ຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນມາຮອດແລ້ວ… Children communication on Earth ( CCE ) program, JAPAN 2-12 December 2016

ປະກາດລາຍຊື່ຜູ້ຜ່ານການຄັດເລືອກເຂົ້າຮອບ 6 ຄົນສຸດທ້າຍ ໃນໂຄງການ NIYE 2016

ປະກາດລາຍຊື່ຜູ້ຜ່ານການຄັດເລືອກເຂົ້າຮອບ 6 ຄົນສຸດທ້າຍ ໃນໂຄງການ NIYE 2016 Final result of NIYE 2016

ປະກາດລາຍຊື່ຜູ້ຜ່ານເຂົ້າຮອບສຳພາດ NIYE JUNIOR 2016

ຄະນະກຳມະການຄັດເລືອກຂອງສະມາຄົມອະດີດນັກສຶກສາລາວຈາກຍີ່ປຸ່ນ (ສອລຍ) ຂໍແຈ້ງລາຍຊື່ຜູ້ຜ່ານການຄັດເລືອກເຂົ້າຮອບສຳພາດ NIYE 2016 ລາຍລະອຽດມີດັ່ງລຸ່ມນີ້: