Month: July 2015

ປະກາດລາຍຊື່ຜູ້ຜ່ານເຂົ້າຮອບສອບເສັງພາກຂຽນ NIYE Junior 2015

ຄະນະກຳມະການຄັດເລືອກຂອງສະມາຄົມອະດີດນັກສຶກສາລາວຈາກຍີ່ປຸ່ນ (ສອລຍ) ຂໍແຈ້ງລາຍຊື່ຜູ້ຜ່ານການຄັດເລືອກເຂົ້າຮອບສອບເສັງຮອບທຳທິດ (ສອບເສັງພາກຂຽນ) ລາຍລະອຽດມີຄືດັ່ງນີ້: